Tietosuojaseloste

 

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

Työelämän Infopiste Oy

Ratapihankatu 53 C,
20100 Turku

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Olli Laakio
0500 524 327
olli@tyoelama.info

 

Rekisterin nimi ja tietosisältö

Työnvälityspiste.fi -verkkosivuston kautta täytettyjen lomakkeiden henkilötietojen rekisteri

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnvälityspiste.fi -verkkosivustolla on sähköisesti lähetettäviä lomakkeita, kuten rekisterinpitäjän erilaisiin tapahtumiin ilmoittautumislomakkeet tai työvoiman tarpeesta ilmoittaminen.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn palautelomakkeella ilmoittamat tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Turvallisuussyistä kaikista työnvälityspiste.fi-osoitteen kautta lähetetyistä viesteistä tallentuu rekisteröidyn IP-osoite verkkosivuston ylläpitojärjestelmään. IP-osoite tarkistetaan vain siinä tapauksessa, että lähetetyn lomakkeen sisältö antaa aihetta epäillä työympäristön turvallisuuden tai tietoturvallisuuden olevan uhattuna.

Ilmoittautumislomakkeiden osalta rekisteriin tallennetaan ainoastaan tapahtuman järjestämisessä oleellisesti tarvittavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, rekisteröidyn edustama organisaatio.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Rekisterin tiedot perustuvat lomakkeen lähettäjän täyttämiin lomakkeisiin ja tietoihin. Lomakkeen lähettäessään lomakkeen lähettäjä antaa suostumuksen tietojensa rekisteröintiin.

IP-osoitteen järjestelmä tallentaa automaattisesti.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tapahtumien ilmoittautumisten, työvoimatarpeen ja muiden lomakkeiden osalta rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtumista tapahtumajärjestelyihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kesken.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tiedot säilytetään Kajahdus Oy:n palvelimella Suomessa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny normaalisti manuaalista aineistoa. Jos rekisteristä otetaan osa manuaaliseksi aineistoksi, aineistoa käsitellään rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan käytäntöjen mukaisesti varmistaen mm. aineiston hävityksen mahdollisimman pikaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Järjestelmää käyttävät vain henkilöt, joilla on työnvälityspiste.fi verkkosivuston ylläpitoon oma käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteröityä yritysasiakasta koskevat tiedot siirretään tai kirjataan suojattua yhteyttä käyttäen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Järjestelmän käyttöön on oikeus vain nimetyillä Työelämän Infopiste Oy:n työntekijöillä. Rekisteri on suojattu salasanoin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn valitusoikeus viranomaiselle. Näitä oikeuksia voi käyttää joko asiointikäyntien yhteydessä henkilökohtaisesti tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tiedot säilytetään Työelämän Infopiste Oy:n käyttämässä WordPress -julkaisujärjestelmässä. Työvoimapyyntö lähetetään käsittelyn nopeuttamiseksi myös pääasiallisen käsittelijän sähköpostiin.

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Työvoimatarpeen ilmoittamisen ja tapahtumien ilmoittautumisten henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoituksen/ilmoittautumisen ja siihen liittyvän toiminnan/tapahtuman mahdollistamiseksi. Tapahtumakohtaiset tiedot poistetaan viimeistään, kun tapahtumasta on kulunut 12 kuukautta.