Tietosuojaseloste

 

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Työnvälitys Oy

Ratapihankatu 53 C,
20100 Turku

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Sami Jalonen
050 361 2636
sami@tyoelama.info

 

Rekisterin nimi ja tietosisältö

Varsinais-Suomen Työnvälitys Oy:n työntekijä- ja asiakasrekisteri

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja yritysasiakkuuksien hoitaminen. Rekisteriä käytetään sopivien työpaikkojen löytämiseen, työsopimusten ja muiden työntekoon liittyvien dokumenttien laadintaan, työajan seurantaan sekä palkanmaksuun ja muihin sellaisiin tarkoituksiin, joita mm. viranomaiset / ammattiliitot työnantajalta edellyttää.

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä asiakkaasta tallennetaan nimi, osoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, auton käyttömahdollisuus, ammatti, työnhaussa käytettävät ammatit, ammatillinen ja muu koulutus, taidot ja pätevyydet mukaan lukien erilaiset pätevyystodistukset kuten työturvallisuuskortit ja vastaavat, kielitaito, työhistoria, työnhakuun vaikuttavat tekijät, asiakkaan CV, asiakkaan työllistyessä sijoittumisammatti ja työnantaja sekä asiakasyritys.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään käyntien, puheluiden, sähköpostien ja f-to-f keskustelujen aikana.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan CV voidaan lähettää työpaikkaa hakiessa yritysasiakkaalle asiakkaan suostumuksella. Tilitoimistoon (Aallon Group) toimitetaan asiakkaan (työntekijän) kaikki ne tiedot, jotka vaaditaan palkanmaksuun/palkan pidättämiseen/verojen ja niiden kaltaisten maksujen pidättämiseen. Asiakkaan kirjaamat työtunnit/poissaolot kirjautuvat sähköiseen tuntikirjausjärjestelmään (TuntiVelho, Accountor, Advania ICT Oy)

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Jos asiakas hakee työpaikkaa, jonka rekrytointiprosessissa tietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, hakemuksessa ja sen liitteissä olevat tiedot lähetetään työnantajalle asiakkaan suostumuksella.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Rekisteriin liittyvät, asiakkaiden allekirjoittamat paperiset suostumuslomakkeet ja sopimukset säilytetään lukitussa tilassa. Muuta manuaalista aineistoa ei käytetä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteröityä asiakasta koskevat tiedot siirretään tai kirjataan suojattua yhteyttä käyttäen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Järjestelmän käyttöön on oikeus vain nimetyillä Varsinais-Suomen Työnvälitys Oy:n työntekijöillä. Rekisteri on suojattu salasanoin.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan ensisijaisesti asiakaspalvelutilanteissa. Asiakas voi kerran vuodessa pyytää maksutta tulosteen omista tiedoistaan. Tarkastuspyynnön voi tehdä suullisesti asiointikäynnin yhteydessä tai lähettämällä allekirjoitetun pyynnön kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asiakaskäynnin yhteydessä tai lähettämällä allekirjoitettu oikaisupyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Työntekijärekisterin tiedot poistetaan kokonaisuudessaan noudattaen lakeja sekä asetuksia, jotka koskevat työsuhdetta ja sen jälkeistä aikaa.